fbpx

Warunki programu „Ambasador marki PAESE”

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Poszczególne wyrazy pisane dużą literą oznaczają:
  1. „Warunki” – niniejsze Warunki programu „Ambasador marki PAESE”
  2. „Program” – program ambasadora marki PAESE mający na celu promocję marki PAESE, adresowany do osób fizycznych będących influencerami
  3. „Organizator” – Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789381, numer NIP 679-299-26-28, numer REGON 120814037, BDO 000018859
  4. „Ambasador” – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Programie na zasadach przewidzianych Warunkami posiadająca status Ambasadora Marki PAESE i będąca stroną umowy uczestnictwa w Programie,
  5. „Media Ambasadora” – blog, kanał Youtube, profil Facebook lub Instagram, prowadzone przez Ambasadora, na którym Ambasador publikuje Materiały Ambasadora i publikacja ta nie jest ograniczona do grona osób zaproszonych lub subskrybentów
  6. „Event” – wydarzenie organizowane przez Organizatora w którym uczestniczy osobiście Ambasador, takie w szczególności jak konferencja, prezentacja, szkolenie i inne służące promocji towarów i usług Organizatora. Warunki uczestnictwa w Evencie mogą być ustalone przez Organizatora w zaproszeniu adresowanych do Ambasadora. Udział w Eventach jest doborowolny.
  7. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem http://paesecrew.paese.com/ służąca do rejestracji w Programie
  8. „Produkty” – produkty marki PAESE lub inne, przesyłane Ambasadorowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny w celu przygotowania Opinii
  9. „Opinia” – wypowiedź Ambasadora na temat otrzymanych Produktów mająca formę recenzji tekstowej lub audiowizualnej i opublikowana w Mediach Ambasadora
  10. „Materiały Ambasadora” – treści tekstowe, zdjęcia i materiały audiowizualne opublikowane przez Ambasadora w Mediach Ambasadora wraz z Opinią lub stanowiące element Opinii
 2. Z chwilą wysłania wniosku o rejestrację w Programie za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu, osoba wysyłająca wniosek o rejestrację w Programie oświadcza, że zapoznała się z treścią Warunków i je akceptuje.

II. Rejestracja Ambasadora

 1. W celu uczestniczenia w Programie i otrzymanie statusu Ambasadora Marki PAESE konieczne jest zarejestrowanie w Programie poprzez Serwis.
 2. Rejestracja w Programie oznacza przekazanie Organizatorowi poprzez dedykowany formularz na stronie internetowej następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. pseudonim (opcjonalnie)
  3. adres www bloga lub kanału Youtube, profilu Facebook, Instagram (co najmniej jeden ze wskazanych)
  4. adres e-mail
  5. adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  6. numer telefonu w polskiej strefie numeracyjnej (+48 ……)
  7. ankieta z pytaniami na temat działalności influencera.
 3. Rejestracja w Programie możliwa jest wyłącznie pod warunkiem:
  1. zaakceptowania Warunków oraz
  2. zaakceptowania Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Programu Ambasador Marki PAESE oraz
  3. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail oraz przesyłek kurierskich lub pocztowych zawierających Produkty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego wniosku o rejestrację Ambasadora i w tym celu może nawiązać kontakt z osobą składającą wniosek o rejestrację w Programie przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego we wniosku o rejestrację w Programie. W trakcie procesu weryfikacji Organizator może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną oraz przysługuje mu prawo do weryfikacji autentyczności wskazanych danych we wniosku o rejestrację. Organizator może wymagać potwierdzenia prowadzenia danego bloga lub kanału Youtube, profilu Facebook, Instagram poprzez publikację określonej treści wpisu lub wysłania wiadomości e-mail.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy rejestracji Ambasadora jeżeli złożony wniosek o rejestrację nie spełnia wymagań co do polityki reklamowej marki PAESE.
 6. W przypadku zaakceptowania wniosku o rejestrację w Programie, Organizator przesyła Ambasadorowi wiadomość e-mail ze stosowną informacją. Z chwilą zaakceptowania wniosku o rejestrację w Programie zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem, a Ambasadorem umowa uczestnictwa w Programie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku o rejestrację w Programie bez odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek o rejestrację w Programie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku uznaje się, że Organizator pozostawił wniosek o rejestrację w Programie bez odpowiedzi. W takim przypadku wszystkie przekazane Organizatorowi dane we wniosku o rejestrację podlegają usunięciu.
 8. Ambasador ma prawo do aktualizacji przekazanych Organizatorowi danych poprzez wysłanie aktualnych danych na adres e-mail Organizatora paesecrew@paese.com .

III. Umowa uczestnictwa w Programie

 1. Umowa uczestnictwa w Programie zawarta zostaje na czas nieokreślony. Ambasadorowi oraz Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania tej umowy przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w Programie nie wymaga uzasadnienia i możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub w formie dokumentowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora paesecrew@paese.com lub na adres e-mail Ambasadora.
 2. Organizatorowi oraz Ambasadorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy uczestnictwa w Programie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia postanowień Warunków przez Organizatora lub Ambasadora. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być sporządzone w formie oraz złożone w sposób opisany w pkt III.1 Warunków.

IV. Zasady Programu

 1. Celem Programu jest wspólna promocja marki PAESE oraz działalności Ambasadora.
 2. Ambasador jako osoba podejmująca działania opiniotwórcze ma za zadanie rzetelnie informować odbiorców końcowych towarów i usług marki PAESE o cechach charakterystycznych tych towarów i usług przygotowując Opinie.
 3. Ambasador przygotowuje Opinie na temat Produktów na podstawie informacji otrzymanych od Organizatora oraz na podstawie samodzielnie przeprowadzonych testów Produktów otrzymanych od Organizatora.
 4. Produkty przekazywane są nieodpłatnie Ambasadorowi w celu ich przetestowania i przechodzą na własność Ambasadora z chwilą ich wydania Ambasadorowi. Zakazana jest dalsza dystrybucja Produktów, w szczególności ich sprzedaż i przekazywanie osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 5. Koszty dostarczenia Produktów Ambasadorowi pokrywa Organizator. Ambasador zobowiązany jest odebrać doręczone mu Produkty.
 6. Ambasador zobowiązany jest do przygotowania Opinii na temat dostarczonych mu Produktów w terminie do 7 dni od dnia ich dostarczenia.
 7. Opinia Ambasadora nie może zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, elementów reklamy porównawczej, przedstawiać wizerunku produktów tego samego rodzaju co Produkty, a które to produkty nie pochodzą od Organizatora (np. produkty konkurencyjne), wizerunku znaków towarowych, co do których prawa przysługują osobom trzecim (np. znaki towarowe na ubraniach, elementach stanowiących tło itp.) oraz wizerunku osób trzecich.

V. Licencja na Materiały Ambasadora i zgoda na wykorzystywanie wizerunku Ambasadora

 1. Ambasador oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, ograniczonej czasowo na okres obowiązywania umowy uczestnictwa w Programie, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Materiałów Ambasadora.
 2. Organizator w ramach udzielonej licencji ma prawo do:
  1. powielania, kopiowania, publikowania, repostowania Materiałów Ambasadora w celu wykorzystania tych treści na administrowanych przez siebie stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach wsparcia sprzedaży (plakaty, ulotki, standy, billboardy, katalogi, broszury) bez względu na technikę wytworzenia materiałów wsparcia sprzedaży i ilość wytworzonych egzemplarzy – w związku z promocją usługi i towarów Organizatora,
  2. wprowadzenia Materiałów Ambasadora do pamięci komputera, tworzenia baz danych, przechowywania na elektronicznych nośnikach pamięci,
  3. modyfikacji Materiałów Ambasadora, ich retuszowania, kadrowania, skracania, remiksowania, łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. przeprowadzania prezentacji publicznej Materiałów Ambasadora,
  5. nadawania w przekazach reklamowych, w tym spotach reklamowych emitowanych w telewizji cyfrowej, naziemnej, satelitarnej, kablowej, usługach on-demand, usługach streamingowych, w kinach,
  6. eksploatacji Materiałów Ambasadora na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. dyskietki, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);
  7. udostępniania Materiałów Ambasadora osobom trzecim, w szczególności zagranicznym i krajowym partnerom biznesowym Organizatora w celu promocji towarów i usług Organizatora i korzystania przez te podmioty z Materiałów Ambasadora na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej
 3. Ambasador nieodpłatnie upoważnia Organizatora do wykonywanie zależnych praw autorskich do Materiałów Ambasadora.
 4. Ambasador oświadcza, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do Materiałów Ambasadora, co do których to praw osoby trzecie nie będą występowały z żadnymi roszczeniami, będą one wolne od obciążeń i pozbawione będą wad prawnych. Materiały Ambasadora nie będą naruszały jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich.
 5. Po ustaniu mocy obowiązującej licencji, Organizator zaprzestanie dalszego aktywnego korzystania z Materiałów Ambasadora przy czym zarówno Organizator jak i osoby trzecie, którym Organizator udostępnił Materiały Ambasadora na podstawie Warunków, uprawnieni są do dalszego nieodpłatnego korzystania z Materiałów Ambasadora do czasu zużycia wszystkich wytworzonych materiałów wsparcia sprzedaży na których utrwalono Materiały Ambasadora (np. do czasu dystrybucji wszystkich katalogów, ulotek itp.). Ponadto zarówno Organizator jak i osoby trzecie, o którym wyżej mowa, nie są zobowiązani do usuwania ze stron internetowych i mediów społecznościowych Materiałów Ambasadora opublikowanych w okresie obowiązywania licencji i nie są zobowiązani do uiszczania z tytułu dalszej publikacji w określony powyżej sposób Materiałów Ambasadora, jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Ambasadora.
 6. Organizator i Ambasador mogą zawrzeć dodatkowe umowy na piśmie pod rygorem nieważności, rozszerzające zakres udzielonej licencji lub regulujące warunki nabycia przez Organizatora autorskich praw majątkowych do Materiałów Ambasadora.
 7. Organizator zobowiązuje się korzystać z Materiałów Ambasadora na warunkach udzielonej licencji i ze wskazywaniem adresu internetowego z którego pobrano Materiały Ambasadora chyba, że z przyczyn technologicznych nie jest to możliwe.
 8. Ambasador udziela Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku Ambasadora utrwalonego w ramach Materiałów Ambasadora oraz w trakcie Eventów. Wizerunek Ambasadora utrwalony w ramach Materiałów Ambasadora będzie wykorzystywany wraz z Materiałami Ambasadora na warunkach określonych w licencji. Wizerunek Ambasadora utrwalony w trakcie Eventów może być wykorzystywany przez Organizatora w celu promocji towarów i usług Organizatora i może być powielany i rozpowszechniany na warunkach określonych w pkt V.2 lit. a – g.

VI. Działania wspierające sprzedaż towarów i usług Organizatora oraz zwiększające rozpoznawalność Ambasadora

 1. W celu wsparcia sprzedaży towarów i usług Organizatora oraz zwiększenia rozpoznawalności Ambasadora, Ambasador może otrzymać od Organizatora personalizowane kody rabatowe uprawniające fanów/subskrybentów Ambasadora do zakupu towarów i usług Organizatora na preferencyjnych warunkach.
 2. Szczegółowe warunki sprzedaży towarów i usług Organizatora określać będą regulaminy zewnętrzne kodów rabatowych, ustalane samodzielnie przez Organizatora.
 3. Ambasador po otrzymaniu kodów rabatowych zobowiązany jest je dystrybuować pośród swoich fanów/subskrybentów w sposób i na warunkach ustalonych z Organizatorem. Niedopuszczalna jest wymiana kodów rabatowych na inne towary lub usług, udostępnianie kodów rabatowych w zamian za środki płatnicze, w tym waluty wirtualne.
 4. W przypadku ustalenia przez Organizatora wykorzystywania kodów rabatowych prze Ambasadora w sposób sprzeczny z Warunkami, Organizatorowi przysługiwać będzie uprawnienie do unieważnienia kodów rabatowych.
 5. Ambasador może otrzymywać od Organizatora informacje prasowe/handlowe/technologiczne dotyczące towarów i usług Organizatora, przed ich rozpowszechnieniem publicznym przez Organizatora, w celu przygotowania Opinii i wyróżnienia Ambasadora pośród innych infuencerów.

VII. Dane osobowe

 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Ambasadora określa Polityka Ochrony Danych Osobowych dla Programu Ambasador Marki PAESE dostępna pod adresem https://paese.pl/Polityka-Ochrony-Danych-Osobowych-cterms-pol-30.html
 2. Ambasador przed złożeniem wniosku o rejestrację w Programie zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetwarzania jego danych osobowych i w tym celu składa odrębne oświadczenie w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do składania Ambasadorowi propozycji zmian treści Warunków. Zmienione Warunki zostaną doręczone Ambasadorowi na wskazany przez Ambasadora adres e-mail. Zmiana Warunków wymaga zaakceptowania zmienionych Warunków przez Ambasadora. Zmienione Warunki obowiązują od chwili złożenia oświadczenia woli przez Ambasadora w przedmiocie wyrażenia zgody na treść zmienionych Warunków.
 2. Warunki nie ograniczają, ani nie wyłączają jakichkolwiek praw osób składających wniosek o rejestrację w Programie lub Ambasadora zawierającego umowę uczestnictwa w Programie jako konsument. Wszelkie postanowienia Warunków sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulującymi prawa konsumentów lub ograniczające prawa konsumentów, są niewiążące dla konsumentów.
 3. Umowa uczestnictwa w Programie nie stanowi umowy agencyjnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ambasador na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w Programie nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Organizatora.
 4. Ambasador nie otrzymuje jakichkolwiek uprawnień prawnoautorskich lub licencyjnych do korzystania z materiałów i znaków towarowych Organizatora. Każdorazowo użycie znaków towarowych Organizatora wymaga jego zgody. Powyższe nie dotyczy publikowania Opinii zawierających wizerunek Produktów.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W przypadku sporów z Ambasadorami niebędącymi konsumentami, spory te zostaną oddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. W przypadku umów o uczestnictwo w Programie zawartych z Ambasadorami niebędącymi konsumentami, odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora względem Ambasadora z każdego tytułu (poza odpowiedzialnością odszkodowawczą za działania lub zaniechania z winy umyślnej Organizatora lub jego przedstawicieli) ograniczona jest do kwoty stanowiącej sumę wartości rynkowej Produktów przekazanych Ambasadorowi przez Organizatora od początku roku kalendarzowego w którym wystąpiło zdarzenia uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Organizatora za utracone korzyści Ambasadora niebędącego konsumentem jest wyłączona w całości.

 

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywania całości lub fragmentu niniejszego dokumentu, bez zgody Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, jest zabronione.

Zaobserwuj @paese_poland | @paese.cosmetics